AP.PD.001.NL ADR Platform Reglement afhandeling conflicten, geschillen & klachten V3 Maart 2024

Gewijzigd op Ma, 25 Mrt om 2:51 PM


0.ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Op dit document is van toepassing:
  1. Document GNG.RD.009 Algemene clausules voor alle documenten
 2. Het hiervoor genoemde document is hierbij als herhaald en ingelast aangemerkt.


1.DOELSTELLING

 1. ADR Platform heeft tot doel:
  1. Het wereldwijd bevorderen en toepassen van Appropriate Dispute Resolution (ADR) (voorheen: Alternative Dispute Resolution) en Online Dispute Resolution (ODR)
  2. Het adviseren van personen, bedrijven, organisaties, en overheden op het gebied van het voorkomen, identificeren, behandelen, managen, en beslechten van klachten, geschillen en conflicten op basis van ADR/ODR procedures en technieken
  3. Het onafhankelijk beslechten van conflicten, geschillen, en klachten met behulp van ADR/ODR
  4. Het onafhankelijk afhandelen van tuchtzaken inclusief het opleggen van disciplinaire sancties
  5. Het hiertoe instellen, beheren, en beschikbaar houden van onafhankelijke ADR/ODR kamers alsmede het participeren in gelijksoortige organisaties en initiatieven. 


2.TOEPASSING

 1. Dit reglement is van toepassing op practitioners, organisaties, overheden (inclusief de bij organisaties en overheden aangesloten personen zoals leden, geregistreerde/gecertificeerde personen, werknemers) die een overeenkomst hebben met ADR Platform of onderdeel zijn van Global Network Group.
 2. Conflicten, geschillen en klachten kunnen worden ingediend door:
  1. Natuurlijke personen
  2. Rechtspersonen 
  3. (Niet) practitioners 
  4. Overheden   
  5. Branche- en beroepsorganisaties, indien de status blijkt uit de statuten 
  6. Global Network Group 
  7. Andere belanghebbenden, zulks ter beoordeling van ADR Platform


3.ONAFHANKELIJK - ONPARTIJDIG

 1. Stichting ADR Platform is onafhankelijk en onpartijdig.


4.DISPUTE BOARD ADR PLATFORM (DBAP)

 1. Stichting ADR Platform voert het DISPUTE BOARD ADR PLATFORM (DBAP).
 2. DBAP is aangemerkt als commissie met een eigen werkbestuur dat wordt benoemd door Stichting ADR Platform. Het referentie document GNG.PD.003 (reglement commissies) is van toepassing.
 3. Als werkbestuur zijn benoemd:
  1. De heer mr. H.A.G. (Gjalt) Schippers, voorzitter (per 1 oktober 2021)
  2. Mevrouw A. (Anne) Abbenes, lid (per 1 oktober 2021)
  3. De heer A.J. (Aad) van Dam, lid (per 1 oktober 2021)
 4. DBAP voert de werkzaamheden zelfstandig, onafhankelijk, onpartijdig, en zonder last of ruggespraak uit.
 5. DBAP is belast met en bevoegd tot:
  1. De uitvoering van dit reglement
  2. Het geanonimiseerd publiceren en (wetenschappelijk) reviewen van alle DBAP activiteiten
  3. Het adviseren van Global Network Group over correctieve en preventieve maatregelen met betrekking tot de certificeringsschema’s ADR Register, EMCI Register (voor zover niet aangewezen/geaccrediteerd), en ICR Coach Register.
  4. Het aanstellen van
   1. Arbiter(s) en arbitragecommissie(s)
   2. Adviseurs en adviescommissie(s)
   3. Mediator(s)
   4. Tuchtrechtbehandelaar(s) en tuchtrechtcommissie(s)
 6. Het werkbestuur en haar individuele bestuursleden kunnen worden aangesteld als
  1. Adviseur en lid van een adviescommissie
  2. Mediator
  3. Tuchtrechtbehandelaar en lid van een tuchtcommissie
 7. Stichting ADR Platform en DBAP zijn gehouden tot vertrouwelijkheid en geheimhouding onverlet het recht op het geanonimiseerd publiceren en reviewen zoals bedoeld in artikel 4.5.
 8. Stichting ADR Platform is eindverantwoordelijk, aansprakelijk, en vrijwaart DBAP en het werkbestuur.  
 9. Stichting ADR Platform kan een DBAP besluit ongedaan maken of schorsen indien een afwijking ten opzichte van dit reglement of anderszins een proces- of procedure fout is vastgesteld.  


5.INDIENING

 1. De indiening van een geschil, conflict, en klacht dient schriftelijk per brief, email, of (contact) formulier te worden gedaan.

 2. De indiening heeft de status van opdrachtverstrekking.

 3. De indiening bevat tenminste:

  1. Een omschrijving van de kwestie

  2. Het overzicht van de betrokken organisaties, overheden, en personen

  3. De (beoogde) procedure van afdoening (zie artikel 6)

  4. De indicatie of de andere betrokken organisaties, overheden, en personen bekend zijn met de indiening en akkoord zijn met de (beoogde) procedure van afdoening

 4. ADR Platform:

  1. Legt de dag van de ontvangst van de indiening vast

  2. Informeert DBAP

  3. Bevestigt de ontvangst van de indiening per email aan partijen

 5. Anonieme indiening is niet toegestaan.

 6. Indiening is niet mogelijk indien de indiener met betrekking tot de kwestie de facturen van de betrokken dienstverleners niet, of niet volledig heeft voldaan, tenzij deze facturen alsnog volledig worden voldaan of hiervoor een garantiedepot wordt gesteld. Aan een garantiedepot kunnen door ADR Platform en DBAP nadere voorwaarden worden gesteld. Deze voorwaarden worden schriftelijk aan de betrokkenen meegedeeld.

6.PROCEDURE

 1. DBAP onderscheidt de volgende afdoeningsprocedures:
  1. Arbitrage
  2. Bindend advies
  3. Mediation
  4. Tuchtrecht 


7.AANSTELLING

 1. DBAP doet uiterlijk binnen twee maanden na de ontvangst van de indiening een voordracht aan de partijen tot de aanstelling van de:
  1. Arbiter(s) of arbitragecommissie
  2. Adviseur(s) of adviescommissie
  3. Mediator(s)
  4. Tuchtrechtbehandelaar(s) of tuchtcommissie
 2. DBAP streeft ernaar de initiële voordracht via overleg met de partijen tot stand te brengen.
 3. Partijen hebben het recht de voordracht te weigeren. Bij weigering doet DBAP een nieuwe voordracht. Het aantal voordrachten is beperkt tot drie. De indiening is niet ontvankelijk bij drie afgewezen voordrachten.
 4. DBAP stelt aan.
 5. Een commissie bestaat uit tenminste drie leden en is evenwichtig van samenstelling.
 6. Een commissie benoemt zelfstandig uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
 7. De voorzitter van een commissie is bijvoorkeur een jurist.


8.WERKWIJZE

 1. Geen vereisten zijn bepaald met betrekking tot de doorlooptijd.
 2. De kwestie wordt behandeld op basis van de beginselen van hoor en wederhoor. 
 3. Partijen worden in de gelegenheid gesteld hun standpunt toe te lichten alsmede van de wederzijdse standpunten kennis te nemen. 
 4. Partijen worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op een door de aangestelde functionarissen of commissie vast te stellen behandelingsdatum. 
 5. De bijeenkomst is bedoeld om de afdoeningsprocedure vorm en inhoud te geven en om partijen in de gelegenheid te stellen nadere inlichtingen te verstrekken en het geven van een mondelinge toelichting. 
 6. De bijeenkomst mag op locatie, online of telefonisch plaatsvinden. 
 7. In voorkomende gevallen kan worden volstaan met het geven van schriftelijke toelichtingen door partijen en het afzien van een bijeenkomst.
 8. De aangestelde functionarissen of commissie besluiten zelfstandig.
 9. De commissie beslist op basis van het principe van de gewone meerderheid. De kwestie kan alleen door een voltallige commissie worden behandeld. 
 10. Binnen 1 kalendermaand na het besluit wordt het advies, de vaststellingsovereenkomst, het vonnis, of de uitspraak opgesteld en per email aan de partijen verzonden.
 11. Partijen kunnen een verzoek tot aanvulling, vernietiging of wijziging van het advies, de vaststellingsovereenkomst, het vonnis, of de uitspraak doen. 
 12. Het verzoek dient binnen 1 kalendermaand na de dagtekening van het betreffende document te worden ingesteld bij DBAP. 
 13. DBAP besluit met betrekking tot het verzoek en de vervolgprocedure. 
 14. DBAP informeert de partijen hierover per email uiterlijk binnen 1 kalendermaand na de ontvangst van het verzoek.


9.KOSTEN

 1. DBAP stelt de kosten vast.
 2. Een voorschot wordt verlangd. Voorschotten worden verrekend bij de eindafrekening.
 3. Het advies, de vaststellingsovereenkomst, het vonnis, of de uitspraak bepaalt de kosten verdeling, indien van toepassing.
 4. In bijzondere situaties, zulks ter beoordeling van ADR Platform en DBAP kunnen de kosten worden gematigd.
 5. De tarieven zijn als volgt vastgesteld.
  1. Indien consumenten
   1. Honorarium: euro 100,- per uur per persoon
   2. Reiskosten en -tijd: euro 0,50 per kilometer per persoon 
   3. Overige kosten: doorbelasting tegen kostprijs + euro 35,- administratie kosten
  2. Indien bedrijf, organisatie, overheid
   1. Honorarium: euro 150,- per uur per persoon
   2. Reiskosten en -tijd: euro 0,75 per kilometer per persoon 
   3. Overige kosten: doorbelasting tegen kostprijs + euro 35,- administratie kosten
 6. Bij een tuchtrecht procedure voldoet de indiener een tuchtrechtheffing ad euro 250,-. Het bedrag dient te zijn ontvangen door ADR Platform/DBAP voor dat de kwestie in behandeling wordt genomen. Indien de indiener geheel of grotendeels (75% of meer) in het gelijk wordt gesteld wordt het bedrag terugbetaald. 
 7. Bij een tuchtrecht procedure komen de kosten geheel voor rekening van de beklaagde. Indien de indiener geheel in het ongelijk wordt gesteld wordt de tuchtrechtheffing op de totale kosten in mindering gebracht. 
  1. Toelichting
   1. De kosten van een tuchtrecht procedure kunnen door de beklaagde worden geclaimd bij zijn/haar beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Over het algemeen biedt de verzekering ook rechtsbijstand als onderdeel van de polisvoorwaarden. 
   2. Indien de beklaagde zo’n verzekering niet heeft of indien de verzekering de claim afwijst, is de beklaagde verplicht de kosten uit eigen middelen te voldoen. Indien de beklaagde niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, volgt schorsing of royement.
   3. Het advies is – voor zover daartoe geen verplichting bestaat vanuit de certificeringsvereisten – om een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, bijvoorkeur inclusief rechtsbijstand, aan te houden, zodat de kosten van de tuchtrechtprocedure en rechtsbijstand zijn gedekt.
 8. Alle tarieven zijn exclusief Nederlandse BTW, voor zover van toepassing.


10.OVERIGE BEPALINGEN

 1. ADR Platform en DBAP zijn zelfstandig bevoegd indien dit reglement iets niet of onvolledig regelt, of indien bij de toepassing van dit reglement een probleem ontstaat. Indien bij een dergelijke situatie ADR Platform, DBAP en de betrokken partijen geen akkoord kunnen bereiken, dient mediation te worden beproefd voordat de kwestie aan de bevoegde rechter mag/kan worden voorgelegd.
 2. De aansprakelijkheid van ADR Platform is beperkt tot het totale factuurbedrag dat in rekening is gebracht in de onderhavige kwestie. 
 3. Door de indiening (artikel 5) zijn partijen akkoord met dit reglement.
 4. Bij meertaligheid prefereert de Nederlandse taal.
 5. Uitsluitend de Nederlandse wetgeving is van toepassing.

 

ANNEX 1: TUCHTRECHT GLOBAL NETWORK GROUP

 

Het referentie document AP.PD.002 (Tuchtrecht Global Network Group) is van toepassing op tuchtrechtzaken met betrekking tot door Global Network Group gecertificeerde practitioners.

 

ANNEX 2: WKKGZ

 

Het referentie document AP.PD.003 (WKKGZ) is van toepassing op alle kwesties die worden afgehandeld tegen de Nederlandse Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorgsector (WKKGZ).

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren