AP.PD.002.NL ADR Platform Reglement tuchtrecht Global Network Group V1 Maart 2024

Gewijzigd op Ma, 25 Mrt om 2:50 PM

0.ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Op dit document is van toepassing:
  1. Document GNG.RD.009 Algemene clausules voor alle documenten
  2. Document AP.PD.001 Reglement afhandeling conflicten, geschillen & klachten
 2. De hiervoor genoemde documenten zijn hierbij als herhaald en ingelast aangemerkt.


1.INDIENING, TOEPASSING, BEHANDELING EN KOSTEN

 1. Het referentie document AP.PD.001 is van toepassing.
 2. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op door Global Network Group geaccrediteerde organisaties en gecertificeerde bedrijven/personen.


2.TUCHTCOMMISSIE 

In aanvulling en afwijking van referentie document AP.PD.001 geldt:

 1. DBAP stelt de tuchtcommissie aan.
 2. De tuchtcommissie bestaat uit tenminste drie leden en is evenwichtig van samenstelling. De voorzitter is bijvoorkeur jurist.
 3. De tuchtcommissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
 4. DBAP draagt de voorzitter van de tuchtcommissie voor.
 5. De partijen kunnen ieder voor zich een commissielid, niet zijnde de voorzitter, voordragen.
 6. De partijen hebben het recht een door de ander voorgedragen commissielid te weigeren. 
 7. Na drie weigeringen door dezelfde partij besluit DBAP over de aanstelling.
 8. Indien de partijen niet tot een voordracht zoals bedoeld in dit artikel kunnen of willen komen, stelt DBAP de tuchtcommissie aan en vervalt de zelfvoordracht door partijen. 


3.UITSPRAAK TUCHTCOMMISSIE

 1. De tuchtcommissie doet binnen zes kalendermaanden na de benoeming schriftelijk uitspraak.
 2. De termijn kan twee keer met drie kalendermaanden worden verlengd. 
 3. Een verlenging wordt schriftelijk gemeld aan partijen.
 4. De tuchtcommissie zendt haar uitspraak aan Global Network Group, DBAP, en de partijen. 


4.BEROEP

 1. Tegen de uitspraak van de tuchtcommissie kan beroep worden ingesteld. Een beroep dient binnen 1 kalendermaand na de dagtekening van de uitspraak te worden ingesteld. Een beroep kan uitsluitend per aangetekend schrijven worden ingesteld.

 

5.COMMISSIE VAN BEROEP

 1. De commissie van beroep wordt binnen twee kalendermaanden na de ontvangst van het beroep benoemd door DBAP.
 2. De commissie van beroep bestaat uit tenminste drie leden en is evenwichtig van samenstelling. 
 3. De commissie van beroep benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
 4. De voorzitter van de commissie van beroep is bijvoorkeur een jurist.


6.UITSPRAAK COMMISSIE VAN BEROEP

 1. De commissie van beroep doet binnen zes kalendermaanden na de benoeming schriftelijk uitspraak.
 2. De termijn kan twee keer met drie kalendermaanden worden verlengd. 
 3. Een verlenging wordt schriftelijk gemeld aan partijen.
 4. De commissie van beroep zendt haar uitspraak aan Global Network Group, DBAP, de tuchtcommissie, en de partijen. 


7.NADER BEROEP

 1. Nader beroep tegen de uitspraak van de commissie van beroep is niet mogelijk.


8.UITSPRAAK

 1. De tuchtcommissie en de commissie van beroep doen uitspraak. 
 2. Drie uitspraken worden onderscheiden:
  1. Niet ontvankelijk
  2. Ongegrond
  3. Gegrond
 3. De interne stemverhoudingen worden niet openbaar gemaakt.
 4. De uitspraak wordt schriftelijk gemotiveerd.
 5. Indien de partijen niet meewerken aan de tuchtrechtbehandeling of anderszins de afhandeling belemmeren, 
  1. wordt de tuchtrechtzaak ongegrond verklaard en
  2. wordt de behandeling gestaakt
 6. Indien een practitioner (de certificaathouder) niet meewerkt aan de uitvoering van dit reglement of anderszins de afhandeling belemmert, zijn de tuchtcommissie en de commissie van beroep bevoegd:
  1. de tuchtrechtzaak tussentijds gegrond te verklaren
  2. een uitspraak te doen
  3. een sanctie en een aanvullende maatregel vast te stellen
 7. Indien de indiening geen betrekking heeft op een practitioner of geen betrekking heeft op het persoonlijk handelen en optreden van de practitioner, of indien de indiener geen substantieel belang heeft bij een uitspraak, wordt de indiening niet ontvankelijk verklaard.
 8. Indien de indiening gegrond wordt verklaard, wordt een sanctie vastgesteld en kunnen bijkomende maatregelen worden opgelegd. Sancties en bijkomende maatregelen zijn onderdeel van de uitspraak.
 9. De commissie van beroep kan de uitspraak van de tuchtcommissie:
  1. Handhaven
  2. Geheel of gedeeltelijk verwerpen (te niet doen)
  3. Geheel of gedeeltelijk aanpassen


9.SANCTIES

 1. De tuchtcommissie en de commissie van beroep stellen de sanctie vast. 
 2. Zes sancties worden onderscheiden:
  1. Geen sanctie wegens bijzondere omstandigheden
  2. Waarschuwing
  3. Schriftelijke berisping
  4. Schriftelijke berisping met melding aan de branche- en/of beroepsorganisatie waar de practitioner bij is aangesloten. 
   1. Toelichting
    1. Een melding is alleen toegestaan indien de uitspraak en de sanctie onherroepelijk zijn.
  5. Schorsing voor bepaalde duur met een maximale periode van één kalenderjaar
  6. Doorherhaling van de certificering (royement)


10.BIJKOMENDE MAATREGELEN

 1. Een bijkomende maatregel heeft tot doel het handelen van de practitioner (de certificaathouder) en zijn/haar dienstverlening te beïnvloeden of het algemeen belang van de gecertificeerde beroepsgroep te dienen.
 2. Vijf bijkomende maatregelen worden onderscheiden:
  1. Het stellen van nadere voorwaarden aan de lopende certificering
  2. Het stellen van nadere voorwaarden aan de hercertificering
  3. Het uitsluiten van hercertificering of hernieuwde instroom
  4. Het openbaar maken van de uitspraak.
   1. Toelichting
    1. Openbaar maken is alleen toegestaan indien de uitspraak en de sanctie onherroepelijk zijn.
  5. Andere bijkomende maatregelen ter beoordeling van de tuchtcommissie en de commissie van beroep


11.JURIDISCHE BIJSTAND

 1. Partijen kunnen zich voor eigen rekening laten bijstaan door een raadsman of (juridisch) adviseur.


12.WRAKING

 1. Global Network Group, ADR Platform, DBAP, medewerkers en management kunnen niet worden gewraakt.
 2. De tuchtcommissie en de commissie van beroep, of de individuele leden, kunnen door partijen worden gewraakt. Hiertoe dient een wrakingsverzoek te worden ingediend bij DBAP. 
 3. DBAP besluit binnen twee kalenderweken na indiening over het wrakingsverzoek.
 4. Gedurende de behandeling van het wrakingsverzoek worden andere behandelingstermijnen zoals bedoeld in dit reglement geschorst en aansluitend aan bedoeld besluit hervat.
 5. Geen grond tot wraking is:
  1. Een door Global Network Group of een door een andere conformiteit beoordelende instantie gecertificeerde practitioner zijn
  2. Actief zijn binnen de accreditatie- of certificeringsscope(s) van de kwestie
  3. Lid zijn van of aangesloten zijn bij een branche- of beroepsorganisatie indien de status blijkt uit de statuten van de betreffende organisatie.
 6. Tegen een wrakingsbesluit is geen beroep mogelijk.


13.SCHORSING BEHANDELING EN SAMENLOOP

 1. DBAP heeft het recht te besluiten de behandeling op te schorten teneinde een besluit of vonnis van een andere autoriteit af te wachten en mee te wegen bij de eigen behandeling.
 2. DBAP heeft het recht te besluiten de behandeling op te schorten indien een naar hun opvatting ongewenste samenloop van procedures ontstaat welke de behandeling van de klacht en/of het verloop van andere procedures nadelig beïnvloedt of kan beïnvloeden dan wel partijen zouden kunnen schaden.
 3. Indien de practitioner of de organisatie ook door een andere organisatie is gecertificeerd of geaccrediteerd, kan DBAP besluiten de kwestie:
 4. Zelfstandig parallel te behandelen
 5. Gezamenlijk te behandelen
 6. Over te dragen aan de andere organisatie
 7. Indien de practitioner of de organisatie ook door een andere organisatie is gecertificeerd of geaccrediteerd, en de andere organisatie aan de practitioner een maatregel of sanctie oplegt, kan DBAP besluiten de maatregel of sanctie – mits onherroepelijk vastgesteld - over te nemen. Hierbij gelden de internationale uitgangspunten t.a.v. de veronderstelling van conformiteit en de wederzijdse acceptatie van kwaliteitskeurmerken van accrediterende- en certificerende instanties.
 8. Tegen een besluit zoals bedoeld in dit artikel is geen beroep mogelijk.


14.GEHEIMHOUDING

 1. ADR Platform, DBAP, tuchtcommissie en commissie van beroep hebben geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle kennis, feiten en omstandigheden die hen vanuit hun werkzaamheden op grond van dit reglement bekend zijn.


15.AFWIJKENDE TERMIJNEN

 1. Op verzoek van partijen kan van de gestelde termijnen in dit reglement worden afgeweken. Hiertoe wordt een verzoek ingediend bij DBAP.
 2. DBAP beslist over bedoeld verzoek binnen 2 kalenderweken en stelt partijen per ommegaande schriftelijk in kennis van het genomen besluit.
 3. Tegen een besluit met betrekking tot de termijnen is geen beroep mogelijk.


16.ARCHIEF EN INFORMATIE

 1. ADR Platform is belast met de archivering van alle documenten (het archief) die verband houden met deze regeling en de uitvoering daarvan.
 2. Het in het vorige lid genoemde archief is niet toegankelijk voor derden en niet-practitioners.
 3. Global Network Group en DBAP doen jaarlijks in haar jaarverslag een geanonimiseerde opgave van het aantal ingediende kwesties, de besluiten, de gedane uitspraken, de opgelegde sancties, en de bijkomende maatregelen.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren